banner7.png

法寶流通原則


懺雲老和尚一切影音、文字、圖像等法寶流通,悉由缁素弟子發心護持,贈送結緣,爲報三寶恩、師恩。

今公開授權大眾翻印,凡欲隨喜流通者,請遵守下列原則:

一、 請勿増刪、剪接、更改內容。

二、 禁止販賣。

普願見聞受持、出資印贈、展轉流通,一切功徳迴施有情,皆共成佛道。